กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเพื่อเผยแพร่ “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก” โดยมี นางสาวราตรี ศรีโย เป็นประธานในการเเปิดงาน พร้อมนี้ โรงเรียน ได้มอบทุนการศึกษาและของรางวัลต่างๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566 และขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนของขวัญ/รางวัล มา ณ โอกาสนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *