ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร)   โรงเรียนวัดหนองชิ่ม  มีเนื้อที่ 12 ไร่  อยู่ในเขตธรณีสงฆ์  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2467  โดยหลวงสถิตย์ สิงหเขต  นายอำเภอแหลมสิงห์  เป็นผู้จัดตั้งโดยใช้ศาลาการเปรียญของวัด เป็นสถานที่เรียน จัดการสอนตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ  ชั้นประถมปีที่ 1-4

 • พ.ศ. 2485 พระอธิการทอก ธมฺมรตฺตโน  เจ้าอาวาสวัดหนองชิ่ม พร้อมด้วย ประชาชนตำบลนี้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนตามแบบ ป.1 ขนาด 8 × 27 เมตร 3 ห้องเรียน
 • พ.ศ. 2504 ได้สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่โดยมีคณะครู เจ้าอาวาสและประชาชนตำบลหนองชิ่มร่วมกันดำเนินการก่อสร้างตามแบบ 008 ขนาด 8 x 86 เมตร 10 ห้องเรียน อาคารเรียนนี้ชำรุดทรุดโทรมมากจึงรื้อถอนไป
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2509 โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีปีงบประมาณ 2510 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 006 จำนวน 1 หลัง ขนาด 8.50 x 42 เมตร  5 ห้องเรียน 
 • ปีการศึกษา 2514 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสามัญ 017  จำนวน 1 หลัง ขนาด 9 x 33 เมตร ขนาด 6 ห้องเรียน  
 • พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 004 จำนวน 1 หลัง  ขนาด 9 x 16 เมตร 6 ห้องเรียน
 • พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 004 จำนวน 6 ห้องเรียน ขนาด 9 x 36 เมตร
 • พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 004 จำนวน 4 ห้องเรียน สรุปอาคารเรียนแบบ 004 สร้างเมื่อ พ.ศ.2519,2520,2521 เป็นอาคาร 2 ชั้น 16 ห้องเรียน
 • พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และในปีนี้โรงเรียนเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งเดียวในตำบลหนองชิ่ม
 • พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษาปีงบประมาณ 2540 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อการ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (โครงการรุ่งอรุณ) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และสำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ เป็นโรงเรียนเดียวในอำเภอแหลมสิงห์
 • พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนสหวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตร์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแหลมสิงห์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี
 • พ.ศ. 2545 มีโรงเรียนสาขา 1 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม สาขาโรงเรียนวัดเขาน่องโกรนและกระทรวงศึกษาธิการประกาศยุบรวมกับโรงเรียนวัด หนองชิ่มในเวลาต่อมา
 • พ.ศ. 2546 ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ 006 เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมมาก
 • พ.ศ. 2550 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  โดยการสนับสนุนของ  นายวุฒิพงศ์ วงศ์ปรีชา สมาชิก อบจ.จันทบุรี เขตอำเภอแหลมสิงห์ขณะนั้น จำนวน 2,500,000  บาท
ปัจจุบันโรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) เปิดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ
 • ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.2-อ.3)
 • ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
 • และมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

วิสัยทัศน์

โรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน
มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ทักษะอาชีพ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี
ครูดีมีศักยภาพสานสัมพันธ์ชุมชน
ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ

 1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนรับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมุ่งสู่มาตรฐานสากล
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมหลักของไทย
 3. พัฒนาเทคโนโลยีให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศและนำมาประยุกต์ใช้อย่างถูกวิธี
 4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นครูดี มีมาตรฐานวิชาชีพและเป็นครูมืออาชีพ
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ มีงานทำ และดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ปรับภูมิทัศน์สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน
 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อประสานการบริหารและจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 9. บริหารจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน

0

จำนวนนักเรียน (คน)

0

จำนวนบุคลากร (คน)

0

อายุโรงเรียน (ปี)

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2
12
9
21
อนุบาล 3
14
15
29
รวมระดับอนุบาล
26
24
50
ประถมศึกษาปีที่ 1
14
8
22
ประถมศึกษาปีที่ 2
10
9
19
ประถมศึกษาปีที่ 3
12
13
25
ประถมศึกษาปีที่ 4
11
8
19
ประถมศึกษาปีที่ 5
14
6
20
ประถมศึกษาปีที่ 6
15
14
29
รวมระดับประถมศึกษา
76
58
134
มัธยมศึกษาปีที่ 1
9
9
15
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
1
9
มัธยมศึกษาปีที่ 3
3
4
7
รวมระดับมัธยมศึกษา
17
14
31
รวมทั้งหมด
119
96
215

ครูและบุคลากร

โครงสร้างสถานศึกษา