ข้อมูลพื้นฐาน


O1 – โครงสร้างองค์กร


O2 – ข้อมูลผู้บริหาร


O3 – อำนาจหน้าที่


O4 – แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา


O5 – ข้อมูลการติดต่อ


O6 – กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์


O7 – ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล


O8 – Q&A


O9 – Social Network


O10 – นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการบริหารงาน การดําเนินงาน


O11 – แผนดําเนินงานประจําปี


O12 – รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานประจําปี รอบ 6 เดือน


O13 – รายงานผลการดําเนินงานประจําปี


การปฏิบัติงาน


O14 – คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


การให้บริการ


O15 – คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


O16 – ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


O17 – รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ


O18 – E–Serviceการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


O19 – แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ


O20 – ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ


O21 – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน


O22 – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O23 – นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล


O24 – การดําเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล


O25 – หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O26 – รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปีการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


O27 – แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ


O28 – ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ


O29 – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


O30 – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


O31 – ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gife Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


O32 – การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


O33 – รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต


O34 – การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจําปี


O35 – การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


แผนป้องกันการทุจริต


O36 – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี


O37 – รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินการป้องกัน การทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน


O38 – รายงานผลการดําเนินการ ป้องกันการทุจริตประจําปีมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


O39 – ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


O40 – การขับเคลื่อนจริยธรรม


O41 – การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


O42 – มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


O43 – การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน