โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเพื่อเผยแพร่ “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก” โดยมี...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ พุทธศักราช 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่...

 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2566

16 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) ได้นำนักเรียนร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา...

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

9 ธันวาคม พ.ศ.2565 คณะครูโรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมนำคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่...

ศึกษาดูงานโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2

วันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดหนองชิ่มได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ และวัด และประเมินผล ฐานสมรรถนะ” โดยมีคณะครูโรงเรียนวัดหนองชิ่ม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน และวัด และประเมินผล ฐานสมรรถนะ”

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...

ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2564