ศึกษาดูงานโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2

9 ธันวาคม พ.ศ.2565 คณะครูโรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมนำคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนำรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *