ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 นี้ โดยผู้อำนวยการราตรี ศรีโย ได้ให้โอวาทแก่ลูกๆ นักเรียน พร้อมด้วยคณะครูร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาทุกคน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *