ประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่าย

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 นางลัดดาวัลย์  งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จบ 2 ได้รับมอบหมายจาก นายสมชาย อรุณธัญญา ผอ.สพป.จบ 2 เป็นประธานในการลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับเครือข่าย ของสพป.จันทบุรี เขต 2 เพื่อจัดทำกลยุทธ์การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพตามการวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดเด่น จุดด้อย และการดำเนินงานตามจุดเน้น 8 ข้อของโรงเรียนคุณภาพ จัดทำโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ตามสภาพปัญหาและการดำเนินงานจุดเน้น 8 ข้อ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจัดทำ Timeline การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพที่เป็นรูปธรรม ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่าย ของสพป.จันทบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *