การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน และวัด และประเมินผล ฐานสมรรถนะ”

วันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดหนองชิ่มได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ และวัด และประเมินผล ฐานสมรรถนะ” โดยมีคณะครูโรงเรียนวัดหนองชิ่ม และโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *