คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดหนองชิ่ม เข้ารับการตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียนแบบ ON-SITE

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 คณะครู และบุคลากรจำนวน 17 คน นักเรียนโรงเรียนวัดหนองชิ่มจำนวน 177 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) มีผลการตรวจเป็นลบทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 แบบ ON SITE โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหน่องชิ่มและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านอีมุยในการตรวจครั้งนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *