ประชุมพัฒนาเครือข่าย “โรงเรียนร่วมพัฒนา”

วันนี้ (18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564) ทีมโค้ชพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด ประกอบด้วย

นายมานพ พูลทรัพย์ นางบังอร ควรประสงค์ ทีมนายตำรวจนิเทศก์และคณะ ร่วมประชุมวางแผนจัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายโดยกลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนคู่ขนานและโรงเรียน ตชด. บ้านน้ำแดง โดยมี ผอ. ราตรี ศรีโย ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ประชุมและยินดีขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ร่วมพัฒนาโรงเรียน ตชด. บ้านน้ำแดง

ซึ่งครูใหญ่ พ.ต.ต. สมบัติ จรูญไชย ร่วมวางแผน ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาครูเพื่อศิษย์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สมรรรถนะตามศตวรรษที่ 21 และที่เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบสำคัญของโครงการอย่างต่อเนื่อง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *