กิจกรรม

วันครู อำเภอแหลมสิงห์ ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 ผู้บริหารแหละคณะครูโรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) ได้ร่วมกิจกรรมวันครู อำเภอแหลมสิงห์ ณ ห้องประชุม โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม โดยมีกำหนดการดังนี้ พิธีสงฆ์ พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ รางวัลครูจิตอาสา ,รางวัลครูดีในดวงใจ ,รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ,รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา ,โรงเรียนดี และครูดีไม่มีอบายมุข

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเพื่อเผยแพร่ “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก” โดยมี นางสาวราตรี ศรีโย เป็นประธานในการเเปิดงาน พร้อมนี้ โรงเรียน ได้มอบทุนการศึกษาและของรางวัลต่างๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566 และขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนของขวัญ/รางวัล มา ณ โอกาสนี้

 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ พุทธศักราช 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สร้างความสามัคคี สร้างขวัญและกำลังใจ ระหว่างองค์กรได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยช่วงเช้ามีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนในแต่ละระดับชั้น มอบรางวัล และร่วมจับฉลากมอบของขวัญคณะครูและนักเรียน ณ ลานกิจกรรมและหอประชุมโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

16 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) ได้นำนักเรียนร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนวัดทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

ศึกษาดูงานโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2

9 ธันวาคม พ.ศ.2565 คณะครูโรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมนำคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนำรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน และวัด และประเมินผล ฐานสมรรถนะ”

วันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดหนองชิ่มได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ และวัด และประเมินผล ฐานสมรรถนะ” โดยมีคณะครูโรงเรียนวัดหนองชิ่ม และโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 

ประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่าย

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 นางลัดดาวัลย์  งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จบ 2 ได้รับมอบหมายจาก นายสมชาย อรุณธัญญา ผอ.สพป.จบ 2 เป็นประธานในการลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับเครือข่าย ของสพป.จันทบุรี เขต 2 เพื่อจัดทำกลยุทธ์การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพตามการวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดเด่น จุดด้อย และการดำเนินงานตามจุดเน้น 8 ข้อของโรงเรียนคุณภาพ จัดทำโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ตามสภาพปัญหาและการดำเนินงานจุดเน้น 8 ข้อ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจัดทำ …

ประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่าย Read More »

ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 นี้ โดยผู้อำนวยการราตรี ศรีโย ได้ให้โอวาทแก่ลูกๆ นักเรียน พร้อมด้วยคณะครูร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาทุกคน

สพฐ. ติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 นางสาวราตรี ศรีโย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร) พร้อมด้วยคณะครู ได้ให้การต้อนรับนายสุวิชย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและสื่อสารการเรียนด้านเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะประเมินติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายจุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โครงการโรงเรียนคุณภาพ และนายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมคณะ เพื่อรับการประเมินติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของสพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองชิ่ม